Oprichting

Ruim twintig jaar geleden ging Piet Cleveringa op zoek naar de nazaten van zijn voorvader Rudolph Pabus Cleveringa (1763-1818), burgemeester van Appingedam, en diens vrouw Cornelia Ebels. Zijn speurtocht was ingegeven door de constatering dat er geen overzichtelijk archief en beschrijving van het geslacht Cleveringa in archieven en geschiedenisboeken te vinden was, terwijl zulks waar het gaat om een familie die in wijde vertakkingen wortel heeft geschoten in de provincie Groningen, mede van belang is als bijdrage aan kennis en historisch onderzoek in het algemeen.

Zijn speurtocht leidde in 1993 tot een grote bijeenkomst in Zwolle. Daar werd voorgesteld een gemeenschappelijk familiearchief in het leven te roepen en dit onder te brengen bij het Rijksarchief in Groningen. Een stichting zou de plannen moeten uitwerken.

Zo werd op 7 november 1994 ten overstaan van notaris Dijkhuizen te Groningen de akte gepasseerd houdende oprichting van de Stichting Familie Archief Cleveringa. Het eerste bestuur bestond uit Mr.P.Cleveringa voorzitter, mw.mr L.A.Barendsen-Cleveringa vice-voorzitter, H.H.Brucherus Cleveringa secretaris, G.R.Cleveringa penningmeester, en mw. M.E.van Putten-Cleveringa. Mw.mr.H.ten Kate-Cleveringa werd later als archivaris aangesteld.

Er is in die twintig jaar hard gewerkt aan het bijeenbrengen van familiedocumenten. In Regionaal Historisch Centrum Groninger Archieven zijn zij onder no.1909 geïnventariseerd. Daarnaast worden verschillende voorwerpen uit familiebezit in Museum Stad Appingedam ten toon gesteld. In 2005 werd het boekje “Een Groninger Familie” gepubliceerd, van de hand van mr.Piet Cleveringa.

Onderzoek naar de herkomst van de geslachtsnaam Cleveringa voert tot de veronderstelling dat deze is afgeleid van de mansnaam Klefhart, op welke voornaam meer stamnamen zijn geënt. De stamstate van de eigenerfden zou de Cleveringaheert in Usquert zijn. Langzamerhand verspreiden ze zich over dichter bewoonde concentraties en zo wordt Appingedam  aangemerkt als de stad waar de wortels van de familie liggen. Onderzoek naar verbanden tussen verschillende genealogieën blijft van belang.

Om nader inzicht in de onderlinge verwantschap te verkrijgen zijn in 2011/2012  een 150-tal naamsverwanten benaderd. Ten vervolge op de enquête bij deze zgn. wervingsactie traden ook enkelen als nieuwe donateur tot de stichting toe.

Het bestuur van de Stichting is actief bezig het contact tussen de huidige vertegenwoordigers van de familie te bevorderen en hun betrokkenheid te versterken door de uitgave van een Nieuwsbrief en door het houden van een jaarlijkse familiedag die in het Groninger land wordt georganiseerd, tastbare illustraties van wat onze “roots” betekenen en waartoe zij konden en kunnen leiden.

Een verjaarscadeau voor de thans twintigjarige is de lancering van een website zodat wij op onze eigentijdse wijze onze historie en ons heden kunnen verbinden. Meer in het algemeen wordt daarmee ook bekendheid over onze familie gegeven.

Verwezen zij naar onze website www.familiecleveringa.nl

Met enthousiasme gaan wij verder met onze Stichting Familie Arcief Cleveringa !

Hiltje ten Kate-Cleveringa, voorzitter

Bijeeenkomst Zwolle 13 november 1993

Bijeeenkomst Zwolle 13 november 1993

Kort verslag van de bijeenkomst van de familie Cleveringa op zaterdag 13 november 1993 in Hotel Wientjes te Zwolle.

Aanwezig: Ad en Tineke Snaaijer, Dien Barendsen, Hiltje ten Kate, Isa Schimmel, Antoon ten Kate en Merel Engels, Heino en Ine Brucherus Cleveringa, Gartje en Sijo Anne van Wijngaarden, Kitty Post Cleveringa, Gerhard de Jong, Lieke Huisman, Map de Jong, herna Huisman, Ru en Rika Post Cleveringa, Nathalie Post Cleveringa, Annika Post Cleveringa, Piet Cleveringa, Jola Cleveringa, Ru en Hansje Cleveringa, Ankie van der Velde, Jan Pieter Cleveringa, Theo en Netje Carp, Bernard en Ada Cleveringa, Liesbeth van Putten, Jacoba Cleveringa, Quint Cleveringa, Gilbert Roy Cleveringa, Swaantina Martha Steenhuis Geertsema, Having en Annechien Steenhuis Geertsema, Hans en Sabine van der Mark.

Nadat de aanwezigen kennis met elkaar hebben gemaakt en een aantal archivalia hebben bekeken, die op een lange tafel lagen uitgestald, licht Piet Cleveringa als een van de initiatiefnemers toe hoe deze bijeenkomst is tot stand gekomen. Hij brengt in herinnering dat als gevolg van de plannen om tot de oprichting te komen van een gezamenlijk archief van de familie Cleveringa een adreslijst is samengesteld van de leden van de familie die nog in leven zijn, en de stamboom van de familie (in grote lijnen) tot heden is bijgewerkt. Gezamenlijk wordt nagegaan waar de aanwezigen in de stamboom thuishoren.

De aanwezigen gaan er zonder uitzondering mee akkoord een archief van de familie in het leven te roepen en dit onder te brengen bij het Rijksarchief in Groningen. Daartoe zal een stichting in het leven worden geroepen.

Op verzoek van Piet Cleveringa laten enige aanwezigen blijken bereid te zijn bepaalde werkzaamheden voor de stichting te verrichten. Piet Cleveringa zal in overleg met de betrokkenen nagaan of uit hen een voorlopig bestuur kan worden gevormd alsmede een archief- en een onderzoekscommissie.

De aanwezigen gaan er in principe mee akkoord dat t.b.v. de administratieve onkosten die het bestuur moet maken, een bescheiden jaarlijkse bijdrage zal worden gevraagd van hen die daartoe bereid zijn.

Mr P.J.van der Mark, kleinzoon van Catharina Cleveringa (zie blad 4 van de stamboom) die met zijn vrouw eveneens aanwezig is, vertelt van een wandeling die hij als kleine jongen met zijn grootmoeder door Appingedam heeft gemaakt. Hij overhandigt als eerste stukken voor het archief een briefkaart waarop het huis staat afgebeeld van Mr R.P. Cleveringa en Margaretha JacobaMees (Het Stekje) en een exemplaar van de officiële akte van boedelscheiding van dit echtpaar.

Nadat alle aanwezigen op een foto vóór het hotel zijn vereeuwigd, wordt de bijeenkomst besloten met een geanimeerde koffietafel, waarbij de kennismaking wordt voortgezet.

Mr P. Cleveringa,
Den Haag – november 1993